موضوع کنفرانس
بررسی رفتار مغز انسان و پارامترهای تغییر پذیری ضربان قلب تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی ارائه از افشین لرستانی
بازگشت