موضوع کنفرانس
بررسی تاثیر میدان شعوری بر سیستم های زیستی و زیست تقلید بر اساس نظریه محمدعلی طاهری ارائه از پوریا سعیدلو
بازگشت