موضوع کنفرانس
بررسی تغییرات ساختار و رفتار مواد تحت تاثیر میدان های شعوری بر اساس نظریه محمدعلی طاهری ارائه از بهاره کزازی
بازگشت