موضوع کنفرانس
In-vivo و In-vitro مطالعه اثر میدان شعوری فرادرمانی بر ویروس های مختلف بر اساس نظریه محمدعلی طاهری ارائه از حدیث قراچه
بازگشت