موضوع کنفرانس
مطالعه اثر میدان شعوری فرادرمانی بر بیماری آلزایمر بر اساس نظریه محمدعلی طاهری ارائه از پریسا مفتون
بازگشت