موضوع مستند
در این مستند خواهید دید که آیا این ثابت های بنیادین در فیزیک همچون سرعت نور و ثابت جهانی گرانش ، در طول زمان و در تمام گسترۀ کیهان ثابت می مانند و یا بر خلاف آن چه که تا به امروز تصور شده مقادیری متغیر می باشند؟ ماده تاریک یا جرم گمشده کیهان چیست، چگونه تشکیل میشود و چه تاثیری در کیهان ما گذاشته است.
بازگشت