موضوع مستند
آنچه در این مستند خواهید دید: رزونانس انرژیایی موج، رزونانس گرانشی، ماده زایی در سیاهچاله درون کیهانی و اینکه آیا اصل هم ارزی ماده و انرژی همواره در کیهان صادق است؟
بازگشت