موضوع مستند
در این مستند برای اولین بار با فرضیه سیاهچاله کیهانی و مفهوم ماده مطلق طاهری (طم) آشنا خواهید شد
بازگشت