موضوع مستند
در این مستند از منظری متفاوت به نظریه بیگ بنگ می پردازیم و شواهد رفتار معکوس کیهان را بررسی می کنیم.
بازگشت