تغییرات جدیدی وجود ندارد و یا تغییرات به صورت خودکار در اپلیکیشن اعمال شده است.

اپلیکیشن عرفان کیهانی حلقه، به صورت مداوم به‌روزرسانی می‌شود، تغییرات احتمالی در این بخش، اطلا‌ع‌سانی خواهد شد.