تعریف سایمنتولوژی

معنایی که برای سایمنتولوژی در نظر گرفته‌ شده است بر اساس کلمات زیر است:

Psymentology=Ology+Mental+Psyche

که «ذهن-روان‌شناسی» یا «دانش ذهن و روان» است.

دانش + ذهن + روان = ذهن روان‌شناسی

«سایمنتولوژی» یا «ذهن-روان‌شناسی فراکل‌نگر»، به بررسی موضوع ذهن و روان و سایر نرم‌افزارهای وجودی انسان پرداخته و آن‌ها را از منظری دیگر و با دیدی «فراکل‌نگر»، مورد مطالعه قرار می‌دهد.

این رشته همچنین نگاهی نرم‌افزاری به انسان و همه ابعاد وجودی او داشته و به همین دلیل نیز برای رفع اختلالات ذهن و روان نیز نگاه و رویکردی نرم‌افزاری دارد.

اهداف و کاربرد سایمنتولوژی

رسیدن به خودشناسی نرم‌افزاری از طریق شناخت چیدمان وجودی انسان

ارائه تعاریف دقیق‌تری از انسان، هدفمندی، رشد انسانی و…

ارتقای توانمندی ذهن و روان و راه‌های ضد ضربه شدن درونی انسان

ارتقای بینش انسان و رسیدن به شخصیت سالم (شخصیت سالم از دیدگاه سایمنتولوژی)

ارتقای کیفی زندگی و رسیدن به معنای زندگی و هدف از زندگی

خوب اندیشیدن (تفکر در سطح جهان وطنی) Well thinking

خوب رفتار کردن (رفتار همسو و هم فاز با هستی). این‌ها از دیدگاه سایمنتولوژی هستند و اینتریونیورسالیزم نیز این اشتراک را در این نگاه دارد . Well doing

خوب بودن (در حد کرامت انسانی و شأن آدمیت) Well being

رفع نرم‌افزاری مشکلات ذهن و روان و مشکلات واسطه‌ای

رفتارشناسی

شناخت جایگاه انسان در زمین و در هستی (همچنین در اکوسیستم زمینی و اکوسیستم کیهانی). این موضوع هم با اینتریونیورسالیزم وجه اشتراک دارد.

شناخت چیدمان وجودی انسان

تعریف شخصیت سالم و نحوه تحقق بخشی آن

تشریح مشکلات نرم‌افزاری انسان

بینش انسان

شناخت هوش، عقل و حافظه و این مقولات

هدف اصلی سایمنتولوژی

شناخت نرم‌افزارهای وجودی انسان و جایگاه او در اکوسیستم، شناخت چیدمان وجودی و تشریح مشکلات نرم‌افزاری او در خصوص ادراکات ذهنی و احساسات روانی می‌باشد. همچنین تشخیص و درمان اختلالات «ذهنی، روانی، جسمی» که این اختلالات در سایمنتولوژی به شرح زیر می‌باشند:

اختلالات «ذهنی» یا اختلالاتی که Mental هستند.

اختلالات «روانی» یا Psychological

اختلالات «ذهنی-تنی» که در مکتب عرفان کیهانی حلقه نام Mentosomatic بر آن گذاشته شده است.

اختلالات «روان-تنی» یا Psychosomatic

اختلالات «جسمی-ذهنی-روانی» که این موضوع در سایمنتولوژی Psymentology بررسی خاص و ویژه‌ای دارد.

در فرادرمانگاه طاهری، تعدادی از کاربردهای سایمنتولوژی در اختیار عموم قرار گرفته است. لطفا راهنمای مرتبط را مطالعه نمایید.

دانلود فایل تصویری

دانلود فایل صوتی