شبکه تلویزیونی عرفان حلقه تمامی دوره‌های عرفان حلقه، دیدارها، سخنرانی‌ها و فرضیه‌های متعدد علمی حال حاضر محمدعلی طاهری را به‌ صورت ۲۴ ساعته پخش می‌کند.

فرکانس ماهواره‌ای:
Eutelsat 7B/A 11262 H 27500 3/4

برنامه پخش دروس نظام‌قدیم از تلویزیون

سـری بیســت و هفتــم 

۱۰ اسفندماه لغایت ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۳

 

دوره دو

ایام هفته یک‌‌شنبه سه‌شنبه چهارشنبه
ساعات پخش ۱۹:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۹:۰۰
جلسه یک ۱۳ اسفند ۱۵ اسفند ۱۶ اسفند
جلسه دو ۲۰ اسفند ۲۲ اسفند ۲۳ اسفند
جلسه سه ۲۷ اسفند ۲۹ اسفند ۱ فروردین
جلسه چهار ۵ فروردین ۷ فروردین ۸ فروردین
تکرار جلسه چهار ۱۲ فروردین ۱۴ فروردین ۱۵ فروردین
جلسه پنج ۱۹ فروردین ۲۱ فروردین ۲۲ فروردین
جلسه شش ۲۶ فروردین ۲۸ فروردین ۲۹ فروردین

دوره سه

ایام هفته پنج‌شنبه شنبه دوشنبه
ساعات پخش ۰۵:۰۰ ۰۹:۰۰ ۱۹:۰۰
جلسه یک ۱۰ اسفند ۱۲ اسفند ۱۴ اسفند
جلسه دو ۱۷ اسفند ۱۹ اسفند ۲۱ اسفند
جلسه سه ۲۴ اسفند ۲۶ اسفند ۲۸ اسفند
جلسه چهار ۲ فروردین ۴ فروردین ۶ فروردین
تکرار جلسه چهار ۹ فروردین ۱۱ فروردین ۱۳ فروردین
جلسه پنج ۱۶ فروردین ۱۸ فروردین ۲۰ فروردین
جلسه شش ۲۳ فروردین ۲۵ فروردین ۲۷ فروردین

دوره چهار

ایام هفته پنج‌شنبه جمعه سه‌شنبه
ساعات پخش ۰۱:۰۰ ۰۹:۰۰ ۱۹:۰۰
جلسه یک ۱۰ اسفند ۱۱ اسفند ۱۵ اسفند
جلسه دو ۱۷ اسفند ۱۸ اسفند ۲۲ اسفند
جلسه سه ۲۴ اسفند ۲۵ اسفند ۲۹ اسفند
جلسه چهار ۲ فروردین ۳ فروردین ۷ فروردین
تکرار جلسه چهار ۹ فروردین ۱۰ فروردین ۱۴ فروردین
جلسه پنج ۱۶ فروردین ۱۷ فروردین ۲۱ فروردین
جلسه شش ۲۳ فروردین ۲۴ فروردین ۲۸ فروردین

دوره پنج

ایام هفته پنج‌شنبه دوشنبه چهارشنبه
ساعات پخش ۰۹:۰۰ ۰۱:۰۰ ۱۹:۰۰
جلسه یک ۱۰ اسفند ۱۴ اسفند ۱۶ اسفند
جلسه دو ۱۷ اسفند ۲۱ اسفند ۲۳ اسفند
جلسه سه ۲۴ اسفند ۲۸ اسفند ۱ فروردین
جلسه چهار ۲ فروردین ۶ فروردین ۸ فروردین
تکرار جلسه چهار ۹ فروردین ۱۳ فروردین ۱۵ فروردین
جلسه پنج ۱۶ فروردین ۲۰ فروردین ۲۲ فروردین
جلسه شش ۲۳ فروردین ۲۷ فروردین ۲۹ فروردین

دوره شش

ایام هفته پنج‌شنبه شنبه یک‌شنبه
ساعات پخش ۱۳:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۵:۰۰
جلسه یک ۱۰ اسفند ۱۲ اسفند ۱۳ اسفند
جلسه دو ۱۷ اسفند ۱۹ اسفند ۲۰ اسفند
جلسه سه ۲۴ اسفند ۲۶ اسفند ۲۷ اسفند
جلسه چهار ۲ فروردین ۴ فروردین ۵ فروردین
تکرار جلسه چهار ۹ فروردین ۱۱ فروردین ۱۲ فروردین
جلسه پنج ۱۶ فروردین ۱۸ فروردین ۱۹ فروردین
جلسه شش ۲۳ فروردین ۲۵ فروردین ۲۶ فروردین

دوره سایمنتولوژی

ایام هفته جمعه یک‌شنبه چهارشنبه
ساعات پخش ۱۳:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۵:۰۰
جلسه یک ۱۱ اسفند ۱۳ اسفند ۱۶ اسفند
جلسه دو ۱۸ اسفند ۲۰ اسفند ۲۳ اسفند
جلسه سه ۲۵ اسفند ۲۷ اسفند ۱ فروردین
جلسه چهار ۳ فروردین ۵ فروردین ۸ فروردین
تکرار جلسه چهار ۱۰ فروردین ۱۲ فروردین ۱۵ فروردین
جلسه پنج ۱۷ فروردین ۱۹ فروردین ۲۲ فروردین
جلسه شش ۲۴ فروردین ۲۶ فروردین ۲۹ فروردین

دوره تشعشع دفاعی

ایام هفته جمعه یک‌شنبه سه‌شنبه
ساعات پخش ۰۱:۰۰ ۱۳:۰۰ ۰۵:۰۰
جلسه یک ۱۱ اسفند ۱۳ اسفند ۱۵ اسفند
جلسه دو ۱۸ اسفند ۲۰ اسفند ۲۲ اسفند
جلسه سه ۲۵ اسفند ۲۷ اسفند ۲۹ اسفند
جلسه چهار ۳ فروردین ۵ فروردین ۷ فروردین
تکرار جلسه چهار ۱۰ فروردین ۱۲ فروردین ۱۴ فروردین
جلسه پنج ۱۷ فروردین ۱۹ فروردین ۲۱ فروردین
جلسه شش ۲۴ فروردین ۲۶ فروردین ۲۸ فروردین

دوره مربیگری

ایام هفته شنبه دوشنبه
ساعات پخش ۱۳:۰۰ ۰۵:۰۰
جلسه یک ۱۲ اسفند ۱۴ اسفند
جلسه دو ۱۹ اسفند ۲۱ اسفند
جلسه سه ۲۶ اسفند ۲۸ اسفند
جلسه چهار ۴ فروردین ۶ فروردین
تکرار جلسه چهار ۱۱ فروردین ۱۳ فروردین
جلسه پنج ۱۸ فروردین ۲۰ فروردین
جلسه شش ۲۵ فروردین ۲۷ فروردین