این شبکه تلویزیونی تمامی دوره‌های عرفان حلقه (نظام‌قدیم)، دیدارها، سخنرانی‌ها و فرضیه‌های متعدد علمی حال حاضر محمدعلی طاهری را به‌ صورت ۲۴ ساعته پخش می‌کند.

فرکانس ماهواره‌ای:
Eutelsat 7B/A 11262 H 27500 3/4

برنامه پخش دروس نظام‌قدیم از تلویزیون

سـری بیســت و نهــــم 

۱۰ خردادماه لغایت ۲۰ تیرماه ۱۴۰۳

دوره یک

ایام هفته پنج‌شنبه یک‌‌‌شنبه دوشنبه چهارشنبه
ساعات پخش ۱۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰ ۰۱:۰۰
جلسه یک ۱۰ خرداد ۱۳ خرداد ۱۴ خرداد ۱۶ خرداد
جلسه دو ۱۷ خرداد ۲۰ خرداد ۲۱ خرداد ۲۳ خرداد
جلسه سه ۲۴ خرداد ۲۷ خرداد ۲۸ خرداد ۳۰ خرداد
جلسه چهار ۳۱ خرداد ۳ تیر ۴ تیر ۶ تیر
جلسه پنج ۷ تیر ۱۰ تیر ۱۱ تیر ۱۳ تیر
جلسه شش ۱۴ تیر ۱۷ تیر ۱۸ تیر ۲۰ تیر

دوره دو

ایام هفته جمعه شنبه دوشنبه سه‌شنبه
ساعات پخش ۱۹:۰۰ ۰۵:۰۰ ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰
جلسه یک ۱۱ خرداد ۱۲ خرداد ۱۴ خرداد ۱۵ خرداد
جلسه دو ۱۸ خرداد ۱۹ خرداد ۲۱ خرداد ۲۲ خرداد
جلسه سه ۲۵ خرداد ۲۶ خرداد ۲۸ خرداد ۲۹ خرداد
جلسه چهار ۱ تیر ۲ تیر ۴ تیر ۵ تیر
جلسه پنج ۸ تیر ۹ تیر ۱۱ تیر ۱۲ تیر
جلسه شش ۱۵ تیر ۱۶ تیر ۱۸ تیر ۱۹ تیر

دوره سه

ایام هفته جمعه شنبه سه‌شنبه چهارشنبه
ساعات پخش ۰۵:۰۰ ۱۹:۰۰ ۰۹:۰۰ ۰۱:۰۰
جلسه یک ۱۱ خرداد ۱۲ خرداد ۱۵ خرداد ۱۶ خرداد
جلسه دو ۱۸ خرداد ۱۹ خرداد ۲۲ خرداد ۲۳ خرداد
جلسه سه ۲۵ خرداد ۲۶ خرداد ۲۹ خرداد ۳۰ خرداد
جلسه چهار ۱ تیر ۲ تیر ۵ تیر ۶ تیر
جلسه پنج ۸ تیر ۹ تیر ۱۲ تیر ۱۳ تیر
جلسه شش ۱۵ تیر ۱۶ تیر ۱۹ تیر ۲۰ تیر

دوره چهار

ایام هفته یک‌شنبه سه‌شنبه چهارشنبه
ساعات پخش ۱۹:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۹:۰۰
جلسه یک ۱۳ خرداد ۱۵ خردا ۱۶ خرداد
جلسه دو ۲۰ خرداد ۲۲ خرداد ۲۳ خرداد
جلسه سه ۲۷ خرداد ۲۹ خرداد ۳۰ خرداد
جلسه چهار ۳ تیر ۵ تیر ۶ تیر
جلسه پنج ۱۰ تیر ۱۲ تیر ۱۳ تیر
جلسه شش ۱۷ تیر ۱۹ تیر ۲۰ تیر

دوره پنج

ایام هفته پنج‌شنبه شنبه دوشنبه
ساعات پخش ۰۵:۰۰ ۰۹:۰۰ ۱۹:۰۰
جلسه یک ۱۰ خرداد ۱۲ خرداد ۱۴ خرداد
جلسه دو ۱۷ خرداد ۱۹ خرداد ۲۱ خرداد
جلسه سه ۲۴ خرداد ۲۶ خرداد ۲۸ خرداد
جلسه چهار ۳۱ خرداد ۲ تیر ۴ تیر
جلسه پنج ۷ تیر ۹ تیر ۱۱ تیر
جلسه شش ۱۴ تیر ۱۶ تیر ۱۸ تیر

دوره شش

ایام هفته پنج‌شنبه جمعه سه‌شنبه
ساعات پخش ۰۱:۰۰ ۰۹:۰۰ ۱۹:۰۰
جلسه یک ۱۰ خرداد ۱۱ خرداد ۱۵ خرداد
جلسه دو ۱۷ خرداد ۱۸ خرداد ۲۲ خرداد
جلسه سه ۲۴ خرداد ۲۵ خرداد ۲۹ خرداد
جلسه چهار ۳۱ خرداد ۱ تیر ۵ تیر
جلسه پنج ۷ تیر ۸ تیر ۱۲ تیر
جلسه شش ۱۴ تیر ۱۵ تیر ۱۹ تیر

دوره هفت

ایام هفته پنج‌شنبه دوشنبه چهارشنبه
ساعات پخش ۰۹:۰۰ ۰۱:۰۰ ۱۹:۰۰
جلسه یک ۱۰ خرداد ۱۴ خرداد ۱۶ خرداد
جلسه دو ۱۷ خرداد ۲۱ خرداد ۲۳ خرداد
جلسه سه ۲۴ خرداد ۲۸ خرداد ۳۰ خرداد
جلسه چهار ۳۱ خرداد ۴ تیر ۶ تیر
جلسه پنج ۷ تیر ۱۱ تیر ۱۳ تیر
جلسه شش ۱۴ تیر ۱۸ تیر ۲۰ تیر

دوره هشت

ایام هفته پنج‌شنبه شنبه یک‌شنبه
ساعات پخش ۱۳:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۵:۰۰
جلسه یک ۱۰ خرداد ۱۲ خرداد ۱۳ خرداد
جلسه دو ۱۷ خرداد ۱۹ خرداد ۲۰ خرداد
جلسه سه ۲۴ خرداد ۲۶ خرداد ۲۷ خرداد
جلسه چهار ۳۱ خرداد ۲ تیر ۳ تیر
جلسه پنج ۷ تیر ۹ تیر ۱۰ تیر
جلسه شش ۱۴ تیر ۱۶ تیر ۱۷ تیر

دوره سایمنتولوژی

ایام هفته جمعه یک‌شنبه چهارشنبه
ساعات پخش ۱۳:۰۰ ۰۱:۰۰ ۰۵:۰۰
جلسه یک ۱۱ خرداد ۱۳ خرداد ۱۶ خرداد
جلسه دو ۱۸ خرداد ۲۰ خرداد ۲۳ خرداد
جلسه سه ۲۵ خرداد ۲۷ خرداد ۳۰ خرداد
جلسه چهار ۱ تیر ۳ تیر ۶ تیر
جلسه پنج ۸ تیر ۱۰ تیر ۱۳ تیر
جلسه شش ۱۵ تیر ۱۷ تیر ۲۰ تیر

دوره تشعشع دفاعی

ایام هفته جمعه یک‌شنبه سه‌شنبه
ساعات پخش ۰۱:۰۰ ۱۳:۰۰ ۰۵:۰۰
جلسه یک ۱۱ خرداد ۱۳ خرداد ۱۵ خرداد
جلسه دو ۱۸ خرداد ۲۰ خرداد ۲۲ خرداد
جلسه سه ۲۵ خرداد ۲۷ خرداد ۲۹ خرداد
جلسه چهار ۱ تیر ۳ تیر ۵ تیر
جلسه پنج ۸ تیر ۱۰ تیر ۱۲ تیر
جلسه شش ۱۵ تیر ۱۷ تیر ۱۹ تیر

دوره مربیگری

ایام هفته شنبه دوشنبه
ساعات پخش ۱۳:۰۰ ۰۵:۰۰
جلسه یک ۱۲ خرداد ۱۴ خرداد
جلسه دو ۱۹ خرداد ۲۱ خرداد
جلسه سه ۲۶ خرداد ۲۸ خرداد
جلسه چهار ۲ تیر ۴ تیر
جلسه پنج ۹ تیر ۱۱ تیر
جلسه شش ۱۶ تیر ۱۸ تیر