برخی از عناوین مطرح شده در دیدار
اصلاح نرم افزارهای ذهنی، مفهوم رند در عرفان، مرام تسلیم، جامعه حسرت زده و درک تن واحده، ضریب طول عمر
دانلود
بازگشت