برخی از عناوین مطرح شده در دیدار
توضیح "خدا، هوشمندی، قوانین، اعداد"، تکامل بشریت از نوزادی تا کهنسالی، داستان حضرت آدم، توضیح حلقه جمعی
دانلود
بازگشت