برخی از عناوین مطرح شده در دیدار
لزوم حرکت جمعی، نهی از وارد شدن در حلقه‌های جدید، امانتداری، اپیدمی ذهنی، طراحی شخصیت‌ها در اکوسیستم
دانلود
بازگشت