برخی از عناوین مطرح شده در دیدار
جنگ تشعشعاتی، فلسفه خلقت، جهان دوقطبی، رمز خاک و آتش، خلق جهان‌ها، الیه راجعون، حرکت ذاتی، عدم و وجود
دانلود
بازگشت