برخی از عناوین مطرح شده در دیدار
فلسفه جهان‌های موازی، صورت مجادله، ناظر، بعد زمان و مکان، جهان مجاور، حضرت آدم، تضاد، الست، عشق
دانلود
بازگشت