برخی از عناوین مطرح شده در دیدار
بحران دنیای علم، نگاه کمی و کیفی، عجله افراد در دریافت‌ها و آگاهی‌ها، عدم ورود سلیقه‌های شخصی به مباحث و پرسش و پاسخ
دانلود
بازگشت