• گردهمایی لندن ۲۰۲۲
  • گردهمایی تورنتو ۲۰۲۲ – بخش ۵ – پرسش و پاسخ
  • گردهمایی تورنتو ۲۰۲۲ – بخش ۴ – پرسش و پاسخ
  • گردهمایی تورنتو ۲۰۲۲ – بخش ۳ – صحبت‌های محمدعلی طاهری به همراه پرسش و پاسخ
  • گردهمایی تورنتو ۲۰۲۲ – بخش ۲ – صحبت‌های محمدعلی طاهری بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه
  • گردهمایی تورنتو ۲۰۲۲ – بخش ۱ – صحبت‌های آذردخت طاهری، علی احساسی، مژده حبیبی، مایکل پارسا
  • دوره فرادرمانی برای پزشکان – جلسه پنج
  • دوره فرادرمانی برای پزشکان – جلسه چهار
  • دوره فرادرمانی برای پزشکان – جلسه سه
  • دوره فرادرمانی برای پزشکان – جلسه دو