انتشارات اینتریونیورسال

مسئولیت انتشار کلیه کتب، مجلات و نشریات عرفان کیهانی حلقه (بنیانگذار: محمدعلی طاهری) بر عهده این انتشارات است.