انتشارات اینتریونیورسال

Interuniversal Press ®

مسئولیت انتشار کلیه کتب، مجلات و نشریات مکتب عرفان کیهانی حلقه بر عهده این انتشارات است.

مالکیت مادی و معنوی این انتشارات و کلیه نشریات عرفان کیهانی حلقه متعلق به شخص بنیانگذار (اینجانب محمدعلی طاهری) است.