برخی از عناوین مطرح شده در دیدار
درباره شعور و ضد شعور، اسب تروا، فلسفه برگردان موسیقی، محور وجودی، باطن و ظاهر موسیقی، بار شعوری
دانلود
بازگشت