برخی از عناوین مطرح شده در دیدار
در مورد امانتداری، طاغوت بیرونی، یهوداها، خوارج، ابن ملجم‌ها، نیاز برخورد با خائنین به امانت و تحریف‌کنندگان دروس عرفان حلقه
دانلود
بازگشت