• گردهمایی تورنتو ۲۰۲۲ – بخش ۱ – صحبت‌های آذردخت طاهری، علی احساسی، مژده حبیبی، مایکل پارسا
  • دوره فرادرمانی برای پزشکان – جلسه پنج
  • دوره فرادرمانی برای پزشکان – جلسه چهار
  • دوره فرادرمانی برای پزشکان – جلسه سه
  • دوره فرادرمانی برای پزشکان – جلسه دو
  • دوره فرادرمانی برای پزشکان – جلسه یک
  • دوره مدیریت کل نگر – جلسه چهار
  • دوره مدیریت کل نگر – جلسه سه
  • دوره مدیریت کل نگر – جلسه دو
  • دوره مدیریت کل نگر – جلسه یک